IP của bạn là: 172.70.134.16

web = https://vattudiennhe.vn/san-pham/vat-tu-dien/204-cap-quang-single-mode.htm Cáp quang Singlemode mode 2FO, 4F0, 6FO, 8FO, 12FO 24FO chính hãng