IP của bạn là: 172.70.34.98

web = https://vattudiennhe.vn/san-pham/vat-tu-dien-nhe/2149-cap-bao-chay-alantek-18awg-1-pair-301-ci9401-05ls-chong-chay.htm Cáp báo cháy ALANTEK 18AWG, 1 pair chống cháy | Staphone